فناور محترم ثبت نام برای نهمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی ازتاریخ 15 شهریور تا 30 مهر امکان پذیر خواهد بود.


برگشت به صفحه ورود