فناور محترم با توجه به اتمام زمان ثبت نام, امکان ثبت نام برای هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی-مجازی وجود ندارد امیدوارم در دوره های بعدی شاهد حضورتان باشیم.


برگشت به صفحه ورود